Ciència-Ficció a la UPC
Ciència-ficció a la UPC
Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech
INICI NOVETATS LA COL·LECCIÓ PREMI UPC ENLLAÇOS
Premi de ciència-ficció a la UPC
Premi UPC
Presentació
Premi 2020
Edicions anteriors
Bases de la convocatòria 2020
Llibre de visites
Més informació
Versió en catalàVersión en castellanoEnglish version
Bases de la convocatòria (2018)Llegir en PDF
1. Poden optar al premi les narracions inèdites que es puguin enquadrar dins del gènere de la ciència-ficció.

2. Les obres, que es poden escriure en català, castellà, anglès o francès, han d'estar mecanografiades en DIN A4, a doble espai, i han de tenir una extensió aproximada d’entre 70 i 115 fulls de 30 línies de 70 caràcters (entre 150.000 i 240.000 caràcters). Els originals no es tornen a l'autor o autora.

3. Les obres es poden presentar per correu postal (per duplicat) o per correu electrònic en un arxiu pdf.

3.1. Si l'original s'envia per correu postal (Consell Social, Universitat Politècnica de Catalunya, edifici Til·lers, Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona), l'autor o autora ha de signar la narració amb un lema o pseudònim i ha d'adjuntar-hi un sobre tancat que inclogui les dades següents:

Nom complet, número d'identificació personal (DNI o similar), telèfon i adreça electrònica.
Els membres de la UPC han d'assenyalar aquesta condició a l'exterior d'aquest sobre amb la indicació següent: «Membre UPC».

A la part exterior del sobre s'ha d'indicar clarament Premi UPC de Ciència-Ficció 2018 i s'hi ha de fer constar el títol de la narració i el lema o pseudònim de la signatura.

3.2. Si l'original s'envia per correu electrònic (consell.social@upc.edu), l'autor o autora ha de signar la narració amb un lema o pseudònim i ha d'enviar per correu postal un sobre tancat que inclogui les dades següents:

Nom complet, número d'identificació personal (DNI o similar), telèfon i adreça electrònica.
Els membres de la UPC han d'assenyalar aquesta condició a l'exterior d'aquest sobre amb la indicació següent: «Membre UPC».

A la part exterior del sobre s'ha d'indicar clarament Premi UPC de Ciència-Ficció 2018 i s'hi ha de fer constar el títol de la narració i el lema o pseudònim de la signatura.

4. El termini de presentació dels originals de l’edició de 2018 s’acaba el 15 de juny de 2018, a les 14 hores. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública abans que acabi l’any 2018.

5. El jurat estarà format per membres PDI de la UPC i persones de fora de la UPC, tots ells vinculats al món de la literatura i la ciència-ficció.

6. D'acord amb l'opinió del jurat, es concediran un premi honorífic i, si el jurat ho considera adient, una menció especial honorífica. Opcionalment també es podrà concedir una menció honorífica a la millor narració presentada per un membre de la UPC.

7. El premi es pot declarar desert.

8. El fet que l'autor o autora presenti l'obra al concurs pressuposa que en garanteix l'autoria i l'originalitat. La UPC queda totalment exempta de cap responsabilitat si no es compleix aquesta garantia.

L'autor o autora és responsable d'inscriure l'obra al Registre de la Propietat Intel·lectual i dels efectes que es poden derivar de no fer-ho.

9. El fet que l'autor o autora presenti l'obra al concurs pressuposa que en consent la divulgació si és premiada.

10. El premi consistirà en la publicació de l'obra guanyadora en format digital i en format paper. L'edició es farà conjuntament entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l'editorial Apache Libros, dins de la col·lecció "Biblioteca de Ciencia Ficción en Español".

L'acceptació del premi suposa que l'autor o autora de l'obra guardonada cedeix en exclusiva a la UPC per a tots els països, en català, castellà, anglès i francès, per al període de quatre anys des de l'atorgament del premi, tots els drets d'explotació en suport paper i digital sobre aquesta obra, incloent-hi els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Els autors o autores tenen l'obligació de signar els documents que siguin necessaris per formalitzar la cessió dels drets d'explotació.

11. El guanyador o guanyadora, i també el titular de qualsevol dret d'explotació sobre l'obra guanyadora, es comprometen a incloure en cadascuna de les comunicacions públiques que se'n facin una menció de l'obtenció del Premi de Ciència-Ficció convocat pel Consell Social de la UPC.

12. La participació en el Premi UPC de Ciència-Ficció 2018 implica l’acceptació d’aquestes bases.

Barcelona, gener de 2018
© Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.
webmaster.BRGF@upc.edu
RSS
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
Valid HTML 4.01!Valid CSS!